Da li u sluĉaju zaribavanja kompresora klima uređaja neophodna je izmjena kondenzatora?

31 sij 2023

Sa takvim pitanjem naiće se klijenti i mehaniĉari koji servisiraju sisteme klima uređaja. Odgovor u tom pitanju nije jednoznaĉan, jer neophodnost izmjene hladnjaka klima uređaja (kondenzatora) u tom sluĉaju zavisi od primjenjenog konstrukcionog rješenja kondezatora u datom automobilu. 

Može se primiti osnovni raspored hladnjaka klima uređaja na kondenzatore sa serijskom i paralelnom konstrukcijom. Kondenzatori sa serijskom konstrukcijom imaju jednu, formiranu u obliku serpentine cjevĉicu, koja neposredno spaja ulaz sa izlazom kondezatora. Kondenzatori sa paralelnom konstrukcijom imaju višecijevnu strukturu a također cjevĉice sa kanalićima sa jako malim presjecima. Pojedine, paralelno postavljene cjevĉice, ulaze u posredne komore, tvoreći ekstenzivnu strukturu. Paralelni kondenzatori su laki, a istovremeno jako produktivni. Može se prihvatiti, da sada paralelni kondenzatori javljaju se uobiĉajeno u popularnim automobilima koji se voze na našim cestama.

Kada do kondenzatora prodiraju se prljavštine  i strugotine dobavljane zajedno sa ĉinilcom, neophodno je poduzimanje probe ispiranja istih iz kondenzatora uz pomoć specijalistiĉkih uređaja i teĉnosti namjenjenih za ovu radnju, da nebi se našle ponovno u sistemu klima uređaja. Ispiranje je dosta efikasno kod kondenzatora koji su izrađeni u serijskoj tehnici (jedna cjevĉica – „serpentina”), dok ispiranje kondenzatora koji su izrađeni u paralelnoj tehnici, s obzirom na mnogobrojne posredne komore i uske prosjeke kanalića, može ne otkloniti prljavštine  i strugotine iz unutrašnjosti kondenzatora. U tom sluĉaju, da bi imati sigurnost, da strugotine iz staroga kondenzatora neće doći ponovno do sistema, treba profilaktiĉno montirati novi kondenzator klima uređaja. Primjena poslije zaribavanja kompresora klima uređaja starog paralelnog kondenzatora može izazvati prodiranje se do sistema strugotine, što može dovesti do blokiranja ekspanzijskog ventila ili ekspanzione mlaznice a također do oštećenja novog kompresora.

Treba se sjećati, da kod servisiranja klima uređaja treba uvjek izvršiti vizuelnu ocjenu tehniĉkog stanja sistema klima uređaja, u tome ocjenu stanja kondenzatora klima uređaja.
U sluĉaju znatnog korozivnog uništenja i gubitaka zatvaraĉa kondenzatora, preporuĉuje se montažu novog kondenzatora klima uređaja. Nedovoljna produktivnost starog kondenzatora klima uređaja može izazvati „grijanje se” kompresora klima uređaja kao i njegovo ubrzano trošenje ili zaribavanje.

RELATED POST

Ostavite komentar