Tradicionalan motorizacioni sajam u kontekstu pandemije – rezultati ankete

15 ožu 2022

W 2022 god. organizacija motorizacionih sajama i drugaĉijih velikih struĉnih tuluma biće i dalje otežana. Što misle o tome profesionalci koji se bave prodajom motorizacionih djelova i koji vode automobilske radionice? Što njih motivira do uĉešća u takvim tulumima? Kako procjenjuju školovanje online? Ovo sve predstavljamo sakupljene od prijeko 600 uĉesnika ispitivanja iz 9 država Europe.

Tradicionalan sajam vs. sajam online – mišljenja uĉesnika

Alternativa za motorizacioni sajam organiziran u velikim izložbenim halama, na vrijeme pandemije mogao bi biti virtualan sajam. Međutim se je pokazalo, da većina uĉesnika tržišta smatra, da događaji ovoga tipa nisu u stanju zastupiti tradicionalnih sajmova.

Umjesto sajama online, anketirani htjeli bi uzimati uĉešće u tradicionalnoj verziji. I to pored problema sa pandemijom srednjo, dok 87% ispitivanih hoće uzimati uĉešće u tradicionalnom sajmu.

Što motivira branšista za uĉešće u sajamu? Većina prilazi u događaje ovoga tipa na profesionalan naĉin. Više nego zabavu ili mogućnost susreta sa poznanicima anketirani priznali su vrijednim upoznanje tržišnih i tehniĉkih novosti (31% srednjo za sve ispitivane države) i personalnog kontakta sa predstavnicima proizvođaĉa i distributera (48%).


Mali lokalni sajam vs. sajam sa domaćim opsjegom
U periodu pandemije organizacija velikih sajmova u tradicionalnom obliku jeste veoma otežana. Alternativa mogu biti manji, lokalno organizirani susreti branše. U vrijemenu pandemie toga tipa događaji imaju porast popularnosti, ipak većina anketiranih ne vidi šansu, da bi oni mogli zastupiti velike sajamne tulume domaćega opsjega.

Tehniĉka Skolovanja online vs. stacionarna školovanja
Profesionalista iz motorizacione branše upitalismo također, kako ocjenjuju vrijednost tehniĉkih školovanja, obavljanih online – da li su ona u stanju zastupiti školovanja organizirana u tradicionalnoj formuli. Ocjena zasnivala se je na priznavanju bodova od 1 do 10. Većina ispitivanih bodovala je nisko, što znaĉi, da po njihovom mišljenju školovanja ispred komputera nisu vrijednosni odgovot tržišta na nestatak mogućnosti organizacije stacionarnih zanimanja. Usprkos nastojanja mnogo specijalista motorizacione tehnike,  srednja ocjena u svim državama to jedva 4 bodove na 10 mogućih do postizanja.

Rezultati našega ispitivanja mogu se sumirati u nekoliko rijeĉi – motorizaciono tržište, da bi pravilno funkcionirati trebuje direktnih kontakata među uĉesnicima. Nestatak struĉnih događaja ili školovanja u tradicionalnoj formuli, kao negativnu pojavu spoznava većina profesionalista i to bez obzira na njegovu starost.

RELATED POST

Ostavite komentar